AVIS LEGAL | Fundació Lluita contra la Sida

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment  del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

El titular d'aquesta website és: FUNDACIÓN FLS DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CIENCIA (“Fundació FLS”) amb domicili a Badalona (08916 ), Ctra. de Canyet s/n - Hosp. Univ. Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, amb número de CIF: G60182821 Inscrit al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el número 667.

 • Telèfon de contacte: 934.657.897
 • Correu electrònic de contacte: info@flsida.org

 

Els professionals mèdics que treballen a la Fundació FLS estan col·legiats al Col·legi de Metges de Barcelona que es regeix pel seu propi codi deontològic que es pot consultar al següent enllaç: https://www.comb.cat/cat/colegi/docs/codi_deontologic.pdf


2. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB.

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L'usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquesta web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundació FLS ofereix a través d'aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació FLS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l'exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació.
 • La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
 • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
 • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 •  La protecció de la joventut i de la infància.
 • El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat.
 • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
 • En general, el respecte a la legalitat vigent.

La Fundació FLS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

 

2 .1. UTILITZACIÓ DE CONTRASENYES

Per accedir a continguts concrets s’ha d’incloure un codi d’usuari i una contrasenya.

Us informem que les contrasenyes son personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes, pot contactar amb info@flsida.org.


3. - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació FLS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa del titular.


4.  RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

La Fundació FLS es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

 

5. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

5.1.  DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:

 

5.1.1. Identificació de responsables:

El responsable del tractament és la Fundació FLS, amb domicili a Badalona (08916 ), Ctra. de Canyet s/n - Hosp. Univ. Germans Trias i Pujol, 2a planta Maternal, telèfon: 934.657.897.

El delegat de protecció de dades (DPO) és CIPDI Tratamiento de la Infomación SL Podeu contactar amb el delegat al correu electrònic lopd@flsida.org.

 

5.1.2. Finalitats de tractament i base jurídica

5.1.2.1. Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

 

5.1.2.2. Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on la fundació disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web de la fundació o contactant amb el DPO.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

 

5.1.3. Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

 • El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.
 • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
 • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.

Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO.

 

5.1.4. Transferència internacional de dades.

El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai  Schengen:

 1. Google. El responsable del tractament ha signat un acord amb Google, d’acord a la resolució de la Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Pot obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de google visitant els següents enllaços : https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es / https: //www.p r ivacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 2. MailChimp . Pot rebre més informació sobre la seva política de privacitat al següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 3. Xarxes socials que consten publicades a la nostra web. 

Puntualment, es poden organitzar activitats com assajos clínics, estudis, congressos, o altres activitats formatives o d’investigació amb entitats ubicades a Estats externs a l’Espai Schengen. En aquests casos, prèviament a la realització de la transferència de dades, s’informarà als participants i es demanarà el seu permís d’acord amb la normativa aplicable.

 

5.1.5. Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

 

5.1.6. Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquest avís legal.

 

5.1.7. Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

 

5.1.8. Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

 

5.1.9. Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

 

5.2. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de la Fundació FLS que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

 

5.3. SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

 

5.4. COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

La navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d'accés al Portal.

Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

 • Cookies d'anàlisi: permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d'introduir millores.
 • Cookies tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol · licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les "opcions" o "preferències" del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

L'informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d'alguna cookies impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

 

5.5. US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

 

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La Fundació FLS pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.


7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Fundació FLS i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.